Tagjaink biztosítása

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2016. július 1-jétől 2022. december 30-ig csoportos élet- és baleset biztosítási védelemben részesítette tagdíjfizető tagjait.

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy a Pannónia Nyugdíjpénztár kifizetései és a Biztosító kifizetése két külön szolgáltatás, két külön szolgálató által. Ezért a kifizetési igénylés és a teljesítés folyamat egymástól teljes mértékben elkülönül.

Biztosító: CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Szerződő: Pannónia Nyugdíjpénztár

Biztosítottak 2021. december 31-től: A Pannónia Nyugdíjpénztár alábbiakban körülírt tagjai

A 2021. december 31-én tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok, kivéve akik

 • 2021. december 31-ei napon a Pénztár Alapszabálya szerint tagdíjat nem fizető tagnak minősültek
 • nyugdíjkorhatáruk betöltését követően jogszabályban biztosított lehetőség alapján nyilatkoztak arról, hogy tagdíjat nem fizetnek
 • betöltötték a 65. életévüket
 • kizárólag szolgáltatási stádiumban vannak

A 2021. december 31-ét követően belépő tagok közül azok a tagok voltak biztosítottak, aki egyéni befizetéssel vagy munkáltatói tagdíjhozzájárulás befizetésével megfizettek 72.000 forint tagdíjat (a 72.000 forint megfizetését követő nap 0.00 órától kezdődően).

A biztosítási védelem megszűnik az alábbi esetekben és időpontokban

 • Amennyiben a Biztosított pénztártagsági jogviszonya a Biztosítási Szerződés tartama alatt megszűnik, a Biztosító kockázatviselése is kizárólag a jogviszony Pénztár mindenkori Alapszabályában meghatározott megszűnése napjának 24:00 óráig áll fenn.
 • Amennyiben a Biztosított pénztártag a Biztosítási Szerződés tartama alatt a Pénztár mindenkori Alapszabálya szerint tagdíj nemfizetésről nyilatkozott, a Biztosító kockázatviselése kizárólag a nyilatkozat Pénztárhoz történő beérkezésének napja 24:00 óráig áll fenn. A nyilatkozat a Biztosító kockázatviselésére véglegesnek tekintendő, a nyilatkozat visszavonása a Biztosító kockázatviselését a későbbiekben nem befolyásolja.
 • Amennyiben a Biztosított pénztártag a Biztosítási Szerződés tartama alatt a 65. életévét betölti, a Biztosító kockázatviselése kizárólag a pénztártag 65. életéve betöltésének napja 24:00 óráig áll fenn.
 • A Biztosított Pénztártag halálával.

A Biztosító kockázatviselésének kezdete (biztosítás kezdete)

 • baleseti halál esetére: 2016. július. 1. 0.óra 00 perc
 • bármely okból bekövetkező halál esetére: 2016. augusztus 1. 0.óra 00 perc

A Biztosító kockázatviselésének vége (biztosítás vége)

 • baleseti halál esetére: 2022. december. 30. 23.óra 59 perc
 • bármely okból bekövetkező halál esetére: 2022. december 30. 23.óra 59 perc

A Biztosító által nyújtott szolgáltatás

 • bármely okból bekövetkező halál esetén: 750.000 Ft egyösszegű kifizetés (2019. december 30-áig bezárólag bekövetkezett eseményre)
 • bármely okból bekövetkező halál esetén: 225.000 Ft egyösszegű kifizetés (2019. december 30-a után, 2022.december 30-áig bekövetkezett eseményre)
 • baleseti halál esetén: további 750.000 Ft egyösszegű kifizetés (2022. december 30-áig bezárólag bekövetkezett eseményre)

Szolgáltatás a Szerződésben, az Általános Feltételekben és a Különös Feltételekben megfogalmazott feltételek fennállása esetén kerül nyújtásra.

Szolgáltatás igénylése

A Szolgáltatást a Biztosított arra jogosult örököse vagy megjelölt kedvezményezettje igényelheti. Igénylés az Igénybejelentő nyomtatvánnyal lehetséges, amelyet személyesen vagy postai úton lehet benyújtani:

 • a Pannónia Nyugdíjpénztárhoz (1068 Budapest, Benczúr utca 11., postai cím: 1441 Budapest, Pf. 50) vagy
 • a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.-hez (1097 Budapest Könyves Kálmán krt. 11. „B” épület)

A Pénztár a benyújtott biztosítási szolgáltatásigénylés esetén megvizsgálja, hogy az Igénybejelentő nyomtatványon Biztosítottként feltüntetett személy valóban biztosított volt-e, ha igen, akkor kedvezményezett jelöléssel rendelkezett-e. A Pénztár a Biztosítotti igazolást és a Kedvezményezett jelölő nyilatkozatot (ha van) ügyintézésre átadja a Biztosítónak. Az igény tényleges elbírálása és teljesítése a Biztosító hatásköre, szolgáltatást a Biztosító közvetlenül az arra jogosult(ak) részére fizeti ki. A pénztártag halála esetén igényelt pénztári kifizetés és biztosítói kifizetés egymástól elkülönülő kifizetés, ezért az igénylés külön nyomtatványokon történik. A kifizetések igénylése és teljesítése között semmilyen adminisztratív kapcsolat nincs, kizárólag a kifizetések alapja (a haláleset) az azonos.

A Pénztár a hozzá beérkező, nyugdíjpénztári megtakarításra vonatkozó haláleseti kifizetés igény adatai alapján megkísérli értesíteni az örökösöket, esetlegesen megjelölt biztosítási kedvezményezetteteket a biztosítási szolgáltatásról.

Kedvezményezett jelölés

A Biztosított Pénztártag megjelölhetett kedvezményezettet, amelyet a szerződő Pannónia Nyugdíjpénztárnak kellett benyújtania. A rendelkezést a Pénztár őrzi és káresemény bejelentése esetén átadja a Biztosítónak.

A szerződés megszűnésére tekintettel, új kedvezményezett jelölésére már nincs lehetőség.

Fontos, hogy a biztosítási kedvezményezett jelölés nincs kihatással a nyugdíjpénztári megtakarításra jelölhető vagy jelölt kedvezményezett(ek)re, és a nyugdíjpénztárban esetlegesen megjelölt kedvezményezett(e)k sem válnak a biztosítás kedvezményezettjeivé. A nyugdíjpénztári megtakarítás és a biztosítás kedvezményezettje(i) lehet(nek) ugyanazon személy(ek), de a jelölési eljárások egymástól elkülönülnek.

A biztosítási védelem egyéb jellemzői

 • A biztosítás területi hatálya a Föld egész területére terjed ki.
 • A Biztosító napi 24 órás biztosítási védelmet nyújt a Biztosítottak részére.
 • A biztosításból eredő igények elévülési ideje 5 év.
 • A Biztosítási Szerződés megszűnése esetén a Biztosító kockázatviselése fennáll a Biztosítási Szerződés hatálya alatt bekövetkezett, és a megszűnést követően 30 napon belül bejelentett biztosítási eseményekre is.
 • A biztosítás elsőként 2017. február 28-ig szólt, amely évente meghosszabbításra került (a biztosítás folyamatos, a korábban megtett biztosítási kedvezményezett jelölések érvényesek).

 A Biztosítás részletes tartalmát és feltételeit a Szerződés, a Biztosító kapcsolódó Általános Feltételei (ÁF) és Különös Feltételei (KF) tartalmazzák.