Tájékoztató ügyfél-átvilágításról

 • A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény alapján kifizetés csak akkor teljesíthető, amennyiben a pénztártag ügyfél-átvilágítása megtörtént és az érvényes. Az ügyfél-átvilágításról honlapunk Ügyfél-átvilágítás menüpontjában tájékozódhat. Amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig a pénzmosás elleni törvény szerinti személyes beazonosítására nem került sor, kifizetés csak az ügyfél-átvilágítást követően teljesíthető.
 • Az ügyfél-átvilágítása státuszát a telefonos ügyfélszolgálaton, vagy a PannonPortT tagi portálon a kifizetési igény benyújtása előtt ellenőrizheti.
 • A kifizetés teljesítésének további feltétele a belépéstől számított 10 éves várakozási idő eltelte. Az A) pontbeli – tagság megtartása melletti – kifizetések esetén az esetleges korábbi kifizetést követően 3 éves várakozási időnek el kell telnie.
 • A várakozási idő lejáratát megelőző 30 napnál korábban benyújtott igény elutasításra kerül, kifizetés csak új igényléssel lehetséges.
 • Telefon és e-mail cím megadása a kifizetési igénnyel kapcsolatos esetleges pénztári megkeresést és a gyorsabb ügyintézést is segíti. A Pénztár a nyilvántartásában szereplő adatoktól eltérő adatok közlését adatmódosító nyilatkozatnak tekinti, az új adatokat nyilvántartásba veszi.
 • Igény benyújtása: Kérjük, hogy a kifizetési igényét az alábbi módon nyújtsa be:
 1. nyomtatott, eredeti formában, aláírva és tanúkkal hitelesítve postai úton vagy személyesen, vagy
 2. kitöltött nyilatkozatát hitelesítheti ügyfélkapus szolgáltatással, a keletkezett PDF fájlt töltse le és küldje el hitelesített PDF formátumban az epapir@pannonianyp.hu címre (hitelesítés: magyarorszag.hu; https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes), vagy
 3. használhatja a PannonPortT tagi portál elektronikus ügyintézés funkcióját, amennyiben igényelt ilyen szolgáltatást

Másolatban, telefaxon küldött, e-mailben megfogalmazott és benyújtott igényt a Pénztár nem fogad el.

 • Kifizetésre kerülő összeg megállapítása: A Pénztár az egyéni számlakövetelést elsődlegesen napi árfolyammal rendelkező befektetési egységekben, ún. elszámoló egységekben vezeti, Adott napi számlaérték összege adott fordulónapot követő 4. banki napon (T fordulónap+4. banki nap) kerülhet megállapításra. A kifizetésre kerülő összeg minden esetben „bruttó” összeg [értelemszerűen az ac) részösszeg esetén is csak bruttó összeg adható meg], amelyből a Pénztár levonja a Költségeket, az esetleges Adóelőleget. Az esetleges SZOCHO fizetési kötelezettség a tagot terheli, amelyet a kiutalt „nettó összegből” kell megfizetnie.
 • Fordulónap: A követelés elszámolásának (egyéni számla megterhelésének napja), amely nappal a követelés befektetésből történő kivonása történik. A fordulónap a kifizetési igény benyújtásának napjától függ. A fordulónap meghatározása a Szolgáltatási és elszámolása szabályzat előírásai szerint történik.
 • Kifizetés (folyósítás v. kiutalás) napja: A pénzügyi teljesítés a fordulónapot követő 6. munkanapon történik.
 • Tagi kölcsön tartozás, Tagi lekötés: Az igénybe vehető összeg minden esetben a számlaegyenlegnek a tagi kölcsön tartozás vagy a tagi lekötés kétszeresével csökkentett részéből kerül kiszámításra. Amennyiben a kifizetési igény ennél magasabb összeget tartalmaz, illetve kilépés esetén a Tagi kölcsön tartozást rendezni, a Tagi lekötést megszüntetni szükséges. A Tagi lekötés törléséről a hitelintézet igazolását a kifizetési igényhez csatolni kell. Részletszabályok a Pénztár Alapszabályában találhatók.
 • Tagi kölcsön megfizetése: A kifizetni kért összegtől függően a kifizetési igény benyújtásával a tagi kölcsön tartozás lejár, annak visszafizetése a kifizetés előtt esedékes vagy kérheti annak számlájával szembeni érvényesítését is. Az egyéni számláról levont összeg azonban személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó köteles. A tagi kölcsön számlával szemben történő érvényesítését írásban, külön szükséges kezdeményezni, nyilatkozat hiányában a kifizetési igény nem teljesíthető. A tagi kölcsön (adómentes) törlesztése a kifizetés összegének terhére nem lehetséges!
 • Adóelőleg: A Pénztár adóköteles kifizetés esetén az igénybe vett összegből levonja az adóköteles tőke jövedelemhányada szerinti, jogszabály szerint számított személyi jövedelemadó előleget, arról adóbevallást nyújt be az állami adóhatóság (NAV) részére. A Pénztártag részére külön jövedelemigazolás kerül kiállításra, amely alapján a jövedelmet az éves bevallásában a magánszemélynek (pénztártagnak) be kell vallania.
 • SZOCHO: A szociális hozzájárulási adó megfizetése és bevallása a Pénztár által kiállított jövedelemigazolás alapján a magánszemély (pénztártag) feladata.
 • Költségek: A Pénztár a kifizetésre kerülő összegből levonja a 3.000 Ft eljárási díjat, továbbá a kiutalás tényleges banki költségét vagy a lakcímre kiutalás tényleges postai költségét. Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton történő kifizetés költsége a bankszámlára történő utalás költségének többszöröse is lehet!
 • Igazolás kiállítása: A Pénztár a kifizetést követően Elszámolási igazolást és adóköteles kifizetés estén Jövedelemigazolást állít ki, azt postai úton megküldi. (Adóköteles kifizetés esetén a tagnak SZOCHO fizetési kötelezettsége és adó- és SZOCHO bevallási kötelezettsége keletkezik a kifizetés évére vonatkozóan.)
 • A Tájékoztatás nem teljeskörű. További részletes információk a Pénztár honlapján (www.pannonianyp.hu), a honlapon megtekinthető Alapszabályban, Szolgáltatás és Elszámolási Szabályzatban, továbbá a személyes ügyfélszolgálaton érhetők el.