Meghívó küldöttközgyűlésre

2023. május 9.

A Pannónia Nyugdíjpénztár 2023. május 25-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

 Napirend:

 1. A 2022. évi éves beszámoló tárgyalása és elfogadása:
  1. A Pénztár Igazgatótanácsának 2022. évi beszámolója, továbbá beszámolója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról, az Igazgatótanács beszámolóinak az elfogadása
  2. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának 2022. évi beszámolója és egyben jelentése a 2022. évi éves beszámolóról, továbbá beszámolója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról, az Ellenőrző Bizottság beszámolójának és egyben jelentésének az elfogadása
  3. Döntés a 2022. január 1. és 2022. december 14. között tisztséget betöltő Igazgatótanács elnökének, tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének, tagjainak 2022. évi célfeladatainak teljesüléséről és a változó, ösztönző tiszteletdíjak kifizetéséről
  4. A Pénztár 2022. évi éves beszámolójának (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), üzleti jelentésének, az ingatlan értékelő beszámolójának, az aktuárius és a könyvvizsgáló jelentésének ismertetése, a beszámolók és a jelentések elfogadása
  5. Tájékoztatás a Pénztár 100%-os tulajdonában álló Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. Közgyűlése által elfogadott 2022. évi éves beszámolójáról
 2. Döntés az Igazgatótanácsnak és az Ellenőrző Bizottságnak a 2022. december 14-i Küldöttközgyűlésen elfogadott tiszteletdíja, juttatásai és költségtérítése feltételrendszerének módosításáról, döntés az Igazgatótanács elnökének és tagjainak, továbbá az Ellenőrző Bizottság elnökének és tagjainak fix tisztelet díjának 2023. január 1-i automatikus infláció követő módosításáról
 3. Az MNB H-JÉ-IV-B-1/2023. számú határozata és a kapcsolódó Vizsgálati levél alapján, illetve annak megfelelően:
  1. A Határozat ismertetése
  2. A Vizsgálati Levél ismertetése
 4. Tájékoztatás a Határozatban és a Vizsgálati Levélben foglaltak Pénztár általi teljesítésére vonatkozó intézkedési terv tartalmáról és az egyes intézkedések státuszáról, valamint az ezzel összefüggésben készített elemzésekről, úgymint:
  1. Tájékoztató a Pénztár 2020-2024. évi stratégiája időarányos státuszáról
  2. A 2017. szeptember 1. – 2023. április 30. között felmerült jogi tanácsadási díjak bemutatása
  3. Az Pannónia Pénztárszolgáltató Zrt. működésére vonatkozó cselekvési terv bemutatása és elfogadása
  4. Tájékoztatás a Pénztár működési költségszerkezetének elemzésének eredményéről
 5. Döntés a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya és Függelékeinek módosításáról
 6. Tájékoztatás a 17/2022.08.31. sz. küldöttközgyűlési határozat alapján a belső ellenőr javaslatának végrehajtásáról
 7. Döntés a Választható Portfóliós Rendszer Szabályzat módosításáról
 8. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról
 9. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról és az ingatlanokkal kapcsolatos fontosabb eseményekről
 10. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2023. május 25. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2023. május 17-től a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mailben is megküldésre kerülnek.

 

Budapest, 2023. május 9.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa