MEGHÍVÓ – a Pannónia Nyugdíjpénztár „MOBILITÁS Jogelőd” küldöttválasztó körzet általános küldöttválasztó gyűlésére

2022. november 18.

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Pannónia Nyugdíjpénztár megadott küldöttválasztó körzetének pénztártagjait a küldöttválasztó gyűlésre, amelyen aktív részvételükre számítunk.

A küldöttválasztó gyűlés helyszíne és időpontja (beleértve azon küldöttválasztó gyűlés helyét és időpontját is, amely akkor kerül megtartásra, ha az eredeti időpontra meghirdetett küldöttválasztó gyűlés nem határozatképes) az alábbi:

HELYSZÍN ÉS IDŐPONT

A küldöttválasztó gyűlés határozatképes, ha azon a részvételre jogosult tagok több, mint fele személyesen vagy meghatalmazott által jelen van. Amennyiben bármelyik küldöttválasztó gyűlés a fenti táblázat szerint meghirdetett eredeti időpontban és helyszínen határozatképtelen lenne, jelen meghívóval megismételt küldöttválasztó gyűlés kerül összehívásra és megtartásra a fenti táblázat szerinti időpontban és változatlan helyszínen. A megismételt küldöttválasztó gyűlés a meghívóban szereplő kérdésekben a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

 

 NAPIREND

  1.  A választókörzet küldöttjének/küldöttjeinek megválasztása
  2. A választókörzet pótküldöttjének/pótküldöttjeinek megválasztása

 

REGISZTRÁCIÓ

 A küldöttválasztó gyűlést megelőző 0,5 órával kezdődik meg a választásra jogosultak regisztrációja.

A regisztrációhoz szükséges:

Meghatalmazás esetén a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a képviselt pénztártag nevét, születési nevét, születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét és aláírását, a meghatalmazott nevét, születési helyét és időpontját, anyja nevét, lakcímét és aláírását. (Meghatalmazás minta mellékelve.)

Az okmányok és a pénztári nyilvántartások alapján a regisztrációt végző munkatársak ellenőrzik a megjelent pénztártag vagy a meghatalmazott személyazonosságát, a megjelent vagy meghatalmazással képviselt pénztártag tagsági jogviszonyát és a választó körzethez tartozását.

Amennyiben valamely regisztrálandó pénztártag választókörzethez való tartozása nem állapítható meg, úgy a választáson való részvételre nem jogosult.

Kérjük, a regisztrációra időben és felkészülten (megfelelő okmányokkal, meghatalmazással) érkezzenek.

 

 KÜLDÖTTVÁLASZTÓ KÖRZETHEZ TARTOZÁS, VÁLASZTÁSRA JOGOSULTAK

 A „MOBILITÁS Jogelőd” küldöttválasztó körzethez tartozó pénztártag legkésőbb a küldöttválasztást megelőző 8. napig jogosult közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásban nyilatkozni a Pénztár részére, amennyiben a „MOBILITÁS Jogelőd” küldöttválasztó körzet helyett az állandó lakcíme szerinti küldöttválasztó körzethez kíván tartozni. Ebben az esetben az értesítés Pénztár általi kézhezvételével az adott pénztártag az állandó lakcíme szerinti küldöttválasztó körzethez tartozik.

A „MOBILITÁS Jogelőd” választókörzet küldöttválasztó gyűlésén a Pannónia Nyugdíjpénztárba beolvadt jogelőd MOBILITÁS Nyugdíjpénztár azon volt tagjai (vagy akadályoztatásuk esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselői) vehetnek részt szavazati joggal állandó lakcímüktől függetlenül, akiknek jelenleg is érvényes tagsági jogviszonya a Pannónia Nyugdíjpénztárban a MOBILITÁS Nyugdíjpénztár beolvadása révén történő jogutódlással keletkezett és nem nyilatkoztak arról, hogy az állandó lakcíme szerinti küldöttválasztó körzethez kívánnak tartozni.

 

KÜLDÖTT ÉS PÓTKÖLDÖTT JELÖLÉSE

 A tagok által a küldöttválasztó körzetben összesen 1 fő küldött és legalább 1 fő, legfeljebb 2 fő pótküldött választható.

A küldött, pótküldött személyére vonatkozó javaslatot a küldöttválasztó gyűlésen részvételre jogosult bármelyik tag, továbbá az Igazgatótanács, mint testület, valamint az Igazgatótanács bármely tagja és a Választási Bizottság tehet, legkésőbb 2022. november 26-áig (előzetes jelölés) írásban a Pénztár részére.

Kérjük, a jelölésre jogosult személyek a jelöltekre vonatkozó javaslatot a kuldottjeloles@pannonianyp.hu e-mail címre AVDH hitelesítéssel ellátott PDF dokumentumban, vagy aláírva, szkennelve juttassák el, vagy postai úton a 1441 Budapest, Pf. 50. postacímre adják fel, illetve személyesen a pénztár ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben adják le. A szkennelve elküldött jelöléseket ezt követően papír alapon, eredeti formában, postai úton is el kell juttatni a Pénztár részére.

A küldött és pótküldött jelölésénél törekedni kell arra, hogy az adott küldöttválasztó körzet tagságának képviselete arányosan és reprezentatív módon (munkáltatói tagok és azon kívüli tagok szerinti összetétel) valósulhasson meg.

A Pénztár a jelölt személyét megvizsgálja és előzetes elfogadó, valamint az összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot szerez be jelöltektől legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés napjáig. A nyilatkozatot közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. Nem lehet küldöttnek, pótküldöttnek jelölni és megválasztani az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait és elnökeit, az ügyvezetőt és a helyettes ügyvezetőt.

Amennyiben az előzetes jelölés alapján nem érkezett a küldöttválasztó körzetre előírt küldötti és pótküldötti létszámnak megfelelő számú a fenti feltételeknek megfelelő jelölés, vagy a jelölt a küldöttválasztó gyűlés időpontjáig a jelöléstől visszalépett, akkor és csak akkor a hiányzó küldötti és pótküldött helyekre a küldöttválasztó gyűlésen szavazati joggal résztvevő pénztártagok a helyszínen is jelölhetnek küldöttet és/vagy pótküldöttet, feltéve, hogy a küldött és pótküldött jelölt előzetes elfogadó és összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozata közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban rendelkezésre áll, vagy a küldöttválasztó gyűlésen erről szóban nyilatkozik, amelyet legkésőbb a küldöttválasztó gyűlést követő 15 napon belül közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban is köteles megerősíteni.

 

A VÁLASZTÁS MENETE

 A jelöltekről egyenként szavaz a küldöttválasztó gyűlés, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A küldöttválasztás az előzetes jelölti lista és az esetleges helyszíni jelölések alapján történik. A jelölti listán fel kell tüntetni, hogy mely személyek kerültek küldöttként és mely személyek pótküldöttként jelölésre.

A jelöltek nevét küldöttválasztó körzetenként – külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött-jelöltek vonatkozásában – a jelöltek vezetéknevének abc rendjébe rendezett, az előzőekben körülírt jelölti lista tartalmazza.

A szavazás során azokat a személyeket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták, figyelemmel arra is, hogy hány személyt kell megválasztani. Szavazategyenlőség esetén az a tag lesz a küldött, aki hosszabb idejű tagsági jogviszonnyal rendelkezik, több azonos idejű tagsági jogviszonnyal rendelkező tag közül pedig a fiatalabb tag. Amennyiben ezen eljárás során nem, vagy nem elegendő számban kerülnek megválasztásra küldöttek és pótküldöttek, úgy fenti szabályok szerint új küldöttválasztó gyűlést kell összehívni, amely küldöttválasztó gyűlés a hiányzó küldöttek és pótküldöttek megválasztására jogosult csak.

A megválasztott küldött, pótküldött legkésőbb a küldöttválasztó gyűlést követő 15 napon belül közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban tisztséget elfogadó, valamint az összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot tesz.

 

A küldöttválasztó körzetekre és a küldöttválasztásra vonatkozó részletes szabályokat az Alapszabály 2. sz. függelékét képező Választási szabályzat tartalmazza.

 

MELLÉKLET

 

Kelt: Budapest, 2022. november 18.

 

 

Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa