Küldöttválasztó gyűlés

2021. szeptember 1.

MEGHÍVÓ

A Pannónia Nyugdíjpénztár Közép-Dunántúl régióban küldöttválasztó gyűlést tart.

 A küldöttválasztó gyűlés helyszíne és időpontja (beleértve azon küldöttválasztó gyűlés helyét és időpontját is, amely akkor kerül megtartásra, ha az eredeti küldöttválasztó gyűlés nem határozatképes) az alábbi:

 Választókörzet: Közép-Dunántúl 

Időpont: 2021. szeptember 17. 10,00 óra 

Megismételt időpont: 2021. szeptember 17. 10,15 óra  

Helyszín: VERT ZRt. 2840 Oroszlány, Külterület 0718/10 HRSZ (irodaépület I. emelet tanácsterem)     

Regisztráció kezdete: 2021. szeptember 17. 9,00 óra

 Ezúton tisztelettel meghívjuk a Pénztár megadott választó körzetének pénztártagjait a küldöttválasztó gyűlésre, amelyen aktív részvételükre számítunk.

 

REGISZTRÁCIÓ

 A küldöttválasztó gyűlést megelőző 1 órával kezdődik meg a választásra jogosultak regisztrációja.

A regisztrációhoz szükséges:

Személyes részvétel esetén Meghatalmazással való részvétel esetén
személyi igazolvány, VAGY

kártyaformátumú vezetői engedély, VAGY

útlevél

Teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás
lakcímkártya Meghatalmazott

személyi igazolványa, VAGY

kártyaformátumú vezetői engedélye, VAGY

útlevele

 

Meghatalmazás esetén a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a képviselt pénztártag nevét, személyazonosság igazolására alkalmas okmányának számát, lakcímét és a lakcím igazolvány számát, anyja nevét és születési helyét és dátumát. 

Az adatok alapján a regisztrációt végző munkatársak ellenőrzik a megjelent vagy képviselt pénztártag választó körzethez tartozását.

 Amennyiben valamely regisztrálandó személy választókörzethez való tartozása nem állapítható meg, úgy a választáson való részvételre nem jogosult.

Kérjük a regisztrációra időben és felkészülten (megfelelő okmányokkal vagy meghatalmazással) érkezzenek, mert a regisztrációt végzőknek nem áll módjukban a szavazati jog megállapításakor méltányosságot gyakorolni.

 

A VÁLASZTÓKÖRZET

A választókörzet az alábbi közigazgatásilag elkülönülő megyékből áll:

Régió Megye
Közép-Dunántúl Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém

 

VÁLASZTÓKÖRZETHEZ TARTOZÁS, VÁLASZTÁSRA JOGOSULTAK

 A megadott választókörzet küldöttválasztó gyűlésén a Pannónia Nyugdíjpénztár megadott választókörzetében állandó lakcímmel rendelkező azon tagjai (vagy akadályoztatásuk esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező képviselői) vehetnek részt szavazati joggal, akik nem a „MOBILITÁS Jogelőd választókörzet” és nem az „NKM Jogelőd választókörzet” tagjai.

 

KÜLDÖTT ÉS PÓTKÜLDÖTT JELÖLÉS

A tagok által a Közép-Dunántúl küldöttválasztó körzetben összesen 1 küldött és 4 pótküldött választható.

A küldött személyére vonatkozó javaslatot a küldöttválasztó gyűlésen részvételre jogosult bármelyik tag, továbbá az Igazgatótanács, mint testület, valamint az Igazgatótanács vagy Képviseleti Testület bármely tagja és a Választási Bizottság tehet, legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés meghirdetését követő 8 napon belül (előzetes jelölés) írásban a Pénztár részére.

Kérjük a jelölésre jogosultak a jelöltekre vonatkozó javaslatot a kuldottjeloles@pannonianyp.hu e-mail címre aláírva, szkennelve jutassák el, vagy postai úton a 1441 Budapest, Pf. 50. postacímre, illetve személyesen a pénztár ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben. A szkennelve elküldött jelöléseket ezt követően postai úton is el kell juttatni a Pénztár részére.

A Pénztár a jelölt személyét megvizsgálja és előzetes elfogadó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő – nyilatkozatot szerez be jelöltektől legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés napjáig. Nem lehet küldöttnek, pótküldöttnek jelölni és megválasztani az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait és elnökeit, az ügyvezetőt és a helyettes ügyvezetőt. Amennyiben az előzetes jelölés alapján nem érkezett a küldöttválasztó körzetre előírt küldötti és pótküldötti létszámnak megfelelő számú a fenti feltételeknek megfelelő jelölés, akkor és csak akkor a hiányzó küldötti és pótküldötti helyekre a küldöttválasztó gyűlésen szavazati joggal résztvevő pénztártagok a helyszínen is jelölhetnek küldöttet és/vagy pótküldöttet, feltéve, hogy a küldött és pótküldött jelölt előzetes elfogadó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő – nyilatkozata rendelkezésre áll, vagy a küldöttválasztó gyűlésen erről szóban nyilatkozik, amelyet később írásban is köteles megerősíteni.

 

HATÁROZAT KÉPESSÉG

 A választókörzet küldöttválasztó gyűlése határozatképes, ha azon a részvételre jogosult tagok több, mint fele személyesen vagy képviselője útján jelen van. Határozatképtelenség esetén a választókörzet megismételt küldöttválasztó gyűlésének megtartására ugyanezen a napon és helyszínen a táblázat szerinti időpontban kerül sor, azonos napirendi pontokkal, amely megismételt küldöttválasztó gyűlés a jelenlévők (képviseltek) létszámától függetlenül határozatképes.

 

NAPIREND

 A választókörzet 1 hiányzó küldöttjének megválasztása

  1. A választókörzet 4 pótküldöttjének megválasztása

 

A VÁLASZTÁS

 A jelöltekről egyenként szavaz a küldöttválasztó gyűlés, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A küldöttválasztás az előzetes jelölti lista és az esetleges helyszíni jelölések alapján történik. A jelölti listán fel kell tüntetni, hogy mely személyek kerültek küldöttként és mely személyek pótküldöttként jelölésre.

A jelöltek nevét küldöttválasztó körzetenként – külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött-jelöltek vonatkozásában – a jelöltek vezetéknevének abc rendjébe rendezett, az előzőekben körülírt jelölti lista tartalmazza.

A szavazás során azokat a személyeket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták, figyelemmel arra is, hogy hány személyt kell megválasztani. Szavazategyenlőség esetén az a tag lesz a küldött, aki hosszabb idejű tagsági jogviszonnyal rendelkezik, több azonos idejű tagsági jogviszonnyal rendelkező tag közül pedig a fiatalabb tag. Amennyiben ezen eljárás során nem, vagy nem elegendő számban kerülnek megválasztásra küldöttek és pótküldöttek, úgy fenti szabályok szerint új küldöttválasztó gyűlést kell összehívni, amely küldöttválasztó gyűlés a hiányzó küldöttek és pótküldöttek megválasztására jogosult csak.

A megválasztott küldött és pótküldött tisztséget elfogadó – az összeférhetetlenségre is kiterjedő – nyilatkozatot tesz.

 

MELLÉKLET

 

Kelt: Budapest, 2021. szeptember 1.

 

Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa