Küldöttközgyűlés – meghívó

2022. augusztus 15.

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa értesíti a Pénztár küldötteit, hogy 2022. augusztus 31-én 10.00 órai kezdettel összehívja a Pénztár Küldöttközgyűlését.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: személyes megjelenés útján a Pénztár székhelyén (1068 Budapest, Benczúr u. 11.), Benczúr Gyula tárgyaló (2. emelet)

A küldöttközgyűlés napirendje:

  1. A Pénztár Igazgatótanácsának tájékoztatója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról
  2. A Pénztár Ellenőrző Bizottságának tájékoztatója a megelőző Küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról, a megtartott ülésekről és hozott határozatokról
  3. Tájékoztatás a megelőző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan vásárlásról, értékesítésről, valamint más jelentős ingatlanokkal kapcsolatos eseményekről
  4. Tájékoztatás Igazgatótanács tagjának tisztségéről történő lemondásáról, Igazgatótanács új tagjának (1 fő) megválasztása, az újonnan megválasztott és a lemondott Igazgatótanácsi tag díjazásának (tiszteletdíj, juttatás) és költségtérítésének megállapítása
  5. Tájékoztatás Ellenőrző Bizottság tagjának tisztségéről történő lemondásáról, Ellenőrző Bizottság új tagjának (1 fő) megválasztása, az újonnan megválasztott és a lemondott Ellenőrző Bizottsági tag díjazásának (tiszteletdíj, juttatás) és költségtérítésének megállapítása
  6. A Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának, és annak elválaszthatatlan függelékét képező Tagi kölcsön Szabályzatának, valamint Választási Szabályzatának módosítása
  7. A Küldöttközgyűlés 2022. március 17-én hozott 6/2022.03.17. határozata alapján döntés a belső ellenőri jelentésről és az abban felvetett, azzal összefüggő kérdésekről, illetve a belső ellenőri jelentés hiányában a belső ellenőr tájékoztatója az elvégzendő vizsgálat státuszáról.
  8. Egyebek

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk!

A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon megválasztott és helyettük eljáró pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

Megismételt küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés 2022. augusztus 31-én 10.15 órakor a fenti módon és napirendi pontokkal kerül megtartásra, amely Küldöttközgyűlés a meghirdetett napirendi pontok tekintetében a megjelent küldöttek és képviselt tagok számától függetlenül határozatképes.

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaihoz kapcsolódó írásos dokumentumok megtekinthetőek 2022. augusztus 23-ától a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve az Alapszabályban foglaltak szerint a küldöttek részére e-mail útján is megküldésre kerülnek.

Tájékoztatás járványügyi intézkedésekről

A Küldöttközgyűlésen a maszk használata és legalább másfél méteres távolságtartás javasolt.

Az esetleges változásról a meghívottakat a Pénztár e-mail útján és a honlapján elhelyezendő hirdetmény útján fogja tájékoztatni legkésőbb a Küldöttközgyűlést megelőző napig.

Amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható, az alkalmazott rendszer a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerver” lesz.

Előzetes regisztráció, ha személyes megjelenés útján nem lenne megtartható a Küldöttközgyűlés

Az előzetes regisztrációra akkor kerül sor, amennyiben személyes megjelenés útján nem megtartható a Küldöttközgyűlés és amelyről a jogosult részvevőket a Pénztár haladéktalanul e-mail útján és a honlapján elhelyezendő hirdetményben értesíteni fogja és amely értesítés tartalmazni fogja az előzetes regisztrációs folyamat időtartamát, és azt az időpontot, ameddig előzetes regisztrációs nyilatkozatnak be kell a Pénztárhoz beérkeznie, és amelyet követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

A Pénztár a fenti előzetes regisztrációs folyamat útján valósítja meg a személyazonosság igazolását, amennyiben a Küldöttközgyűlés személyes megjelenés útján nem lenne megtartható.

A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas dokumentum bemutatását is kérheti.

 

Budapest, 2022. augusztus 15.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa