Küldöttközgyűlés a Pannónia Nyugdíjpénztárban

2020. december 1.

Meghívó

A Pannónia Nyugdíjpénztár (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.) 2020. december 17-én 10.00 órai kezdettel Küldöttközgyűlést tart.

A Küldöttközgyűlés megtartásának módja: a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai (3. § (2) a) pont és 4. §) alapján hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszköz útján. (Személyes megjelenés nem lehetséges! A Küldöttközgyűlés nem pénztártagok, illetve érdeklődők számára nem nyilvános.)

Napirend:

 1. Tájékoztatás az „NKM Jogelőd küldöttválasztó körzet” küldöttválasztó gyűlésének eredményéről.
 2. Az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tájékoztatója az előző küldöttközgyűlés óta végzett munkájáról.
 3. A Pénztár 2021-2023. évi pénzügyi tervének elfogadása, a könyvvizsgáló, az Ellenőrző Bizottság és aktuárius véleményének ismertetése.
 4. A Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabályának, és annak elválaszthatatlan függelékeit képező Tagi kölcsön Szabályzatának, valamint Választási Szabályzatának elfogadása.
 5. Döntés a Pénztár Választható Portfóliós Rendszer Szabályzatának módosításáról.
 6. Új könyvvizsgáló választása, döntés a könyvvizsgáló személyéről.
 7. H-JÉ-IV-B-52/2020. számú MNB határozat és vezető levél ismertetése a Pénztár informatikai célvizsgálatának lezárásáról.
 8. Tájékoztatás a Befektetési Politika módosításáról.
 9. Tájékoztatás az előző küldöttközgyűlés óta történt ingatlan tranzakciókról, a Pénztár új ingatlan értékelője megbízásáról.

A döntések fontosságára való tekintettel részvételére feltétlenül számítunk! A Küldöttközgyűlésen a Pannónia Nyugdíjpénztár Alapszabálya szerint megválasztott küldöttek, akadályoztatásuk esetén a velük azonos módon és időben megválasztott pótküldöttek szavazati joggal, a további meghívottak pedig tanácskozási joggal vehetnek részt.

A küldött akadályoztatása esetén – haladéktalanul – a Pénztár részére jelzi, amennyiben nem tud részt venni a Küldöttközgyűlésen, és köteles felkérni az alfabetikus sorrendben soronkövetkező pótküldöttet a helyettesítésére. A Pénztár a pótküldött részére megküldi a küldöttközgyűlési meghívót, a regisztrációs nyilatkozatot és a kapcsolódó dokumentumokat.

 Az alkalmazott rendszer

 A Küldöttközgyűlés a hang és kép egyidejű átvitelére alkalmas, a küldöttek és egyéb résztvevők azonosítását és a küldöttek és egyéb résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközzel, a Pénztár által előfizetett „Zoom konferencia szerverrel” kerül megvalósításra.

A „Zoom konferencia szerver” elérése az alábbi eszközökkel lehetséges:

 • Windows vagy MacOS rendszerű számítógép, internet elérés, böngésző, kamera és mikrofon (beépített vagy önállóan csatlakoztatott), Zoom alkalmazás telepítése, vagy
 • iOS vagy Android rendszerű okostelefon vagy tablet, internet elérés, kamera és mikrofon, ZOOM Cloud Meetings alkalmazás telepítése

Regisztráció

A regisztrációs folyamat 2020. november 16-tól 2020. december 15-ig tart, amelyről a meghívottak előzetes értesítést kaptak.

A jogosult résztvevők – a Magyar Nemzeti Bank képviselője, a Pénztár tisztségviselői, munkavállalói, a megbízott jogi képviselő, az aktuárius, a könyvvizsgáló és az ingatlanértékelő kivételével – a küldöttközgyűlést megelőzően regisztrációs nyilatkozatot kötelesek tenni. A regisztrációs nyilatkozatot teljes bizonyító erejű magánokirati formában kell megtenni, amelyben az azonosításra alkalmas személyes adatokról, az adatvédelmi tájékoztató megismeréséről, továbbá azon e-mail címről kell nyilatkozni, amelyre a „Zoom konferencia szerver” meghívója kiküldésre kerülhet, továbbá arról, hogy ez az e-mail cím a nyilatkozó személy felügyelete alatt áll, és a csatlakozásra alkalmas meghívót mással nem osztja meg. A nyilatkozat megtételének módjai:

A regisztrációs nyilatkozatnak 2020. december 15-ig kell a Pénztárhoz beérkeznie, az ezt követően beérkezett nyilatkozatok nem kerülnek figyelembevételre.

A Pénztár a fenti regisztrációs folyamat útján valósítja meg a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendeletben előírt személyazonosság igazolását.

A csatlakozás időpontja és a rendszer kipróbálása

A Küldöttközgyűlésen való részvételhez történő csatlakozás kipróbálását, a „Zoom konferencia szerver” elérését a Küldöttközgyűlés napját megelőzően a regisztrációs nyilatkozatban megadott e-mail címre kiküldött tájékoztatóban szereplő időpontokban biztosítja a Pénztár.

A regisztrációs nyilatkozatot tevő személyek 2020. december 16-án a regisztrációs nyilatkozatban megadott e-mail címre kapják meg „Zoom konferencia szerver” küldöttközgyűlési meghívó linkjét.

A jelenléti ív

Az 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet előírásai alapján a Küldöttközgyűlésen (mivel nem kerül sor senki részéről személyes megjelenésre) jelenléti ívet nem kell készíteni, azonban a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Küldöttgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz útján részt vevők adatait. A Pénztár erre kijelölt vezető tisztségviselője vezeti le a Küldöttgyűlést és készíti el, valamint írja alá annak jegyzőkönyvét. Az erre kijelölt vezető tisztségviselő a regisztrációs nyilatkozatok és a tényleges csatlakozási adatok birtokában rögzíti a jegyzőkönyvben a Küldöttközgyűlésen résztvevők nevét és az összesített szavazati arányokat. A Pénztár kétség esetén az egyes csatlakozóktól a személyazonosság igazolására alkalmas érvényes és hiteles dokumentum bemutatását is kérheti.

Szavazás

A Küldöttközgyűlésen történő szavazás pontos módjáról a Küldöttközgyűlést megkezdésekor adunk további tájékoztatást.

Megismételt Küldöttközgyűlés

Felhívjuk a tisztelt küldöttek, pótküldöttek és meghívottak figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés időpontja: 2020. december 17. 10.15 óra a fenti módon és napirendi pontokkal, amely Küldöttközgyűlés a meghívóban szerelő napirendi pontokban a résztvevők számára tekintet nélkül határozatképes.

Iratok megtekintése

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjaira vonatkozó iratok megtekinthetőek 2020. december 9-től a Pannónia Nyugdíjpénztár ügyfélszolgálatán munkaidőben (1068 Budapest Benczúr u. 11.), illetve a regisztrációs nyilatkozatot tévők részére a határozati javaslatokkal együtt a regisztrációs nyilatkozatban megadott e-mail címre megküldésre kerülnek.

Budapest, 2020. december 1.

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa