A Pannónia Nyugdíjpénztár küldöttválasztó közgyűlést tart az „NKM jogelőd küldöttválasztó körzetben”

2020. szeptember 23.

M E G H Í V Ó

 

A Pannónia Nyugdíjpénztár (székhelye: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.) küldöttválasztó közgyűlést tart az „NKM jogelőd küldöttválasztó körzetben”.

A küldöttválasztó gyűlés helyszíne: Pannónia Nyugdíjpénztár, 1068 Budapest, Benczúr u. 11., Benczúr Gyula terem II. emelet

Időpontja: 2020. október 09. 10,00 óra

Ezúton tisztelettel meghívjuk a Pénztár „NKM Jogelőd küldöttválasztó körzet”-ének pénztártagjait a küldöttválasztó gyűlésre, amelyen aktív részvételükre számítunk.

 

REGISZTRÁCIÓ:

 

A küldöttválasztó gyűlést megelőző 1 órával kezdődik meg a választásra jogosultak regisztrációja.

A regisztrációhoz szükséges:

Személyes részvétel esetén Meghatalmazással való részvétel esetén
személyi igazolvány
VAGY
kártyaformátumú vezetői engedély
VAGY
útlevél
Teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazás
lakcímkártya Meghatalmazott személyi igazolványa
VAGY
kártyaformátumú vezetői engedélye
VAGY
útlevele

Meghatalmazás esetén a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a képviselt pénztártag nevét, személyazonosság igazolására alkalmas okmányának számát, lakcímét és a lakcím igazolvány számát, anyja nevét és születési helyét és dátumát.

Az adatok alapján a regisztrációt végző munkatársak ellenőrzik a megjelent vagy meghatalmazás útján képviselt pénztártag választó körzethez tartozását.

Amennyiben valamely regisztrálandó személy választókörzethez való tartozása nem állapítható meg, úgy a választáson való részvételre nem jogosult.

Kérjük a regisztrációra időben és felkészülten (megfelelő okmányokkal, meghatalmazással) érkezzenek, mert a regisztrációt végzőknek nem áll módjukban a szavazati jog megállapításakor méltányosságot gyakorolni.

A Jogelőd választókörzet: NKM Jogelőd küldöttválasztó körzet

 

VÁLASZTÁSRA JOGOSULTAK:

 

Az „NKM Jogelőd küldöttválasztó körzet” küldöttválasztó gyűlésén a Pannónia Nyugdíjpénztárba 2020. július 1. napján beolvadt jogelőd NKM Nyugdíjpénztár azon volt tagjai, beleértve azon Pénztártagokat is, akik az egyesülő pénztárak mindegyikében egyidejűleg rendelkeztek tagsággal az egyesülés fordulónapját megelőző napon (vagy akadályoztatásuk esetén teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező meghatalmazottai) vehetnek részt, akiknek jelenleg is érvényes tagsági jogviszonya a Pannónia Nyugdíjpénztárban az NKM Nyugdíjpénztár beolvadása révén történő jogutódlással keletkezett.

Az „NKM Jogelőd küldöttválasztó körzet”- hez tartozó pénztártag legkésőbb a küldöttválasztást megelőző 8. napig jogosult teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásban nyilatkozni a Pénztár részére, amennyiben az „NKM Jogelőd küldöttválasztó körzet” helyett az állandó lakcíme szerinti küldöttválasztó körzethez kíván tartozni. Ebben az esetben az értesítés Pénztár általi kézhezvételével az adott pénztártag az állandó lakcíme szerinti küldöttválasztó körzethez tartozik.

 

KÜLDÖTT ÉS PÓTKÜLDÖTT JELÖLÉS:

 

A tagok által a küldöttválasztó körzetekben összesen 1 fő küldött és 1 fő pótküldött választható.

A küldött (pótküldött) személyére vonatkozó javaslatot a küldöttválasztó gyűlésen részvételre jogosult bármelyik tag, továbbá az Igazgatótanács, mint testület, valamint az Igazgatótanács vagy Képviseleti Testület bármely tagja és a Választási Bizottság tehet, legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés meghirdetését követő 8 napon belül (előzetes jelölés) írásban a Pénztár részére.

Jelen küldöttválasztó gyűlésre az Igazgatótanács jelölt 1-1 fő küldöttet és pótküldöttet.

A Pénztár a jelölt személyét megvizsgálja és előzetes elfogadó, valamint az összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozatot szerez be jelöltektől legkésőbb a küldöttválasztó gyűlés napjáig. Nem lehet küldöttnek, pótküldöttnek jelölni és megválasztani az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság tagjait és elnökeit, az ügyvezetőt és a helyettes ügyvezetőt.

Amennyiben az előzetes jelölés alapján nem érkezett a küldöttválasztó körzetre előírt küldötti és pótküldötti létszámnak megfelelő számú a fenti feltételeknek megfelelő jelölés, akkor és csak akkor a hiányzó küldötti és pótküldötti helyekre a küldöttválasztó gyűlésen szavazati joggal résztvevő pénztártagok a helyszínen is jelölhetnek küldöttet és/vagy pótküldöttet, feltéve, hogy a küldött és pótküldött jelölt előzetes elfogadó és összeférhetetlenséget kizáró nyilatkozata rendelkezésre áll, vagy a küldöttválasztó gyűlésen erről szóban nyilatkozik, amelyet később írásban is köteles megerősíteni.

 

HATÁROZATKÉPESSÉG:

A választókörzet küldöttválasztó gyűlése határozatképes, ha azon a részvételre jogosult tagok több, mint fele személyesen vagy meghatalmazott útján jelen van.

 

NAPIREND:

  1. A választókörzet küldöttjének megválasztása
  2. A választókörzet pótküldöttjének megválasztása

 

A VÁLASZTÁS:

A jelöltekről egyenként szavaz a küldöttválasztó gyűlés, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel. A küldöttválasztás az előzetes jelölti lista és az esetleges helyszíni jelölések alapján történik. A jelölti listán fel kell tüntetni, hogy mely személyek kerültek küldöttként és mely személyek pótküldöttként jelölésre.

A jelöltek nevét – külön a küldöttjelöltek és külön a pótküldött-jelöltek vonatkozásában – a jelöltek vezetéknevének abc rendjébe rendezett, az előzőekben körülírt jelölti lista tartalmazza.

A szavazás során azokat a személyeket kell megválasztottnak tekinteni, akik a legtöbb szavazatot kapták, figyelemmel arra is, hogy hány személyt kell megválasztani. Szavazategyenlőség esetén az a tag lesz a küldött, illetve pótküldött, aki hosszabb idejű tagsági jogviszonnyal rendelkezik, több azonos idejű tagsági jogviszonnyal rendelkező tag közül pedig a fiatalabb tag. Amennyiben ezen eljárás során nem kerülne megválasztásra küldött és pótküldött, úgy fenti szabályok szerint új küldöttválasztó gyűlést kell összehívni, amely küldöttválasztó gyűlés a hiányzó küldöttek és pótküldöttek megválasztására jogosult csak.

A megválasztott küldött és pótküldött tisztséget elfogadó, valamint az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatot tesz.

Felhívjuk a Tisztelt Pénztártagok figyelmét, hogy határozatképtelenség esetén a megismételt küldöttválasztó közgyűlés időpontja: 2020. október 9. 10.15 óra a fenti helyen és változatlan napirendi pontokkal, amely gyűlés a megjelentek (képviseltek) számára tekintet nélkül határozatképes.

 

Kelt: Budapest, 2020. szeptember 23.

 

Pannónia Nyugdíjpénztár Igazgatótanácsa