Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez

Tájékoztató az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljesítéséhez

Általános és kitöltési tájékoztató

A Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (Pmt.) értelmében a Pannónia Nyugdíjpénztár részére is kötelező, hogy ügyfeleit, közöttük a pénztártagokat személyesen átvilágítsa (ügyfél-átvilágítás), azaz ügyfeleit:

  • adataik alapján azonosítsa
  • (az azonosítás alapján adataikat rögzítse), továbbá
  • személyes azonosítás keretében személyazonosságot igazoló ellenőrzésüket elvégezze, ennek során a bemutatott okmányokról másolatot készítsen,
  • a természetes személy ügyfél köteles nyilatkoztatni arról is, hogy az kiemelt közszereplőnek minősül-e vagy sem?

A pénztártagot legkésőbb kifizetés igénylése előtt azonosítani kell, de az azonosítás a belépés során is elvégezhető. A pénztári tagsági jogviszony létrehozásának tehát nem feltétele a személyes átvilágítás.

Az ügyfél-átvilágítás során a leendő pénztártagnak személyazonosságának igazolására személyesen be kell mutatnia valamely érvényes személyazonosságát igazoló okmányát, valamint a lakcímét igazoló okmányát.

A Pénztár a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében az alábbi okiratok bemutatását köteles megkövetelni és a bemutatott okiratoktól köteles másolatot készíteni:

  • magyar állampolgár esetében a személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványát (könyv vagy kártya formátumú személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (csak a lakcímet tartalmazó oldalát, a személyi számot tartalmazó oldalát nem)
  • külföldi állampolgár esetén úti okmányát vagy személyazonosító igazolványát, feltéve hogy az magyarországi tartózkodásra jogosít, tartózkodási jogot igazoló okmányát vagy tartózkodásra jogosító okmányát

A bemutatott okiratok érvényességét a Pénztár ellenőrzi, érvényességét vesztett okmány azonosításra nem használható fel.

A személyazonosság igazoló ellenőrzése a Pénztár képviselője előtt személyesen történhet: a Pénztár ügyfélszolgálatán, vagy a Pénztár honlapján közzétett és a tag számára elérhető azonosítási pontok egyikén.

Az üzleti kapcsolat fennállása alatt a pénztártag köteles a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül értesíteni a Pénztárat az ügyfél-átvilágítás során megadott adatokban történt változásról

.Az ügyfél-átvilágítás keretében rögzítendő adatok rendelkezésre állása esetén, de a személyes azonosítás hiányában a pénztártagok esetében legkésőbb a kifizetés igényléséig el kell végezni az ügyfél-átvilágítást. Kifizetés csak ügyfél-átvilágítást követően teljesíthető!

Személyesen megjelenni nem tudó ügyfél azonosítása, ügyfél-átvilágítása

Távollévő ügyfél esetében az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése okiratok hiteles másolatának benyújtásával is elvégezhető, közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság képviselője előtti személyes megjelenés és az általa készített és hitelesített azonosító okmány másolat, továbbá az általa hitelesített „Azonosítási adatlap” benyújtása útján. Az okiratok hiteles másolata abban az esetben fogadható el az azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése teljesítéséhez, ha

  • azt közjegyző vagy magyar külképviseleti hatóság a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény (a továbbiakban: Kjtv.) másolat hitelesítésének tanúsítására vonatkozó szabályai szerint hitelesítette, vagy

  • a másolatot az okirat kiállításának helye szerinti állam hiteles másolat készítésére feljogosított hatósága készítette, és – nemzetközi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a magyar külképviseleti hatóság felülhitelesítette e hatóság másolaton szereplő aláírását és bélyegzőlenyomatát.

Az „Azonosítási adatlap” kitöltése, a „Kiemelt közszereplői nyilatkozat” megtétele az ügyfél (tag, kedvezményezett) és az azonosítást végző személy általi aláírása (közjegyző, magyar külképviseleti hatóság hitelesítése) az ügyfél-átvilágítás eredményes megtörténtét igazolja.

 Adatkezelési tájékoztató

Az Adatlapon megadott adatok a Pmt.-ben foglaltak teljesítésére szolgálnak. Az előzetes tájékoztatás alapján az Adatlapon megtett nyilatkozatban megadott személyes adatokat a Pénztár az ügyfél-átvilágítással kapcsolatos feladatok elvégzése céljából, különösen a Pmt. 7. § és 19. § alapján előírt kötelezettség teljesítése érdekében rögzíti és kezeli.

A Pénztár a bemutatott azonosságot igazoló okiratok érvényességét ellenőrzi, valamint a bemutatott okmányokról a személyazonosság igazoló ellenőrzése érdekében a Pmt. 7.§ (8) bekezdése alapján – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása, az Pmt-ben meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítése, az ügyfél-átvilágítási kötelezettség teljes körű végrehajtása, valamint a felügyeleti tevékenység hatékony ellátása céljából – másolatot készít.

A Pénztár a Pmt. szerinti kötelezettségeinek teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzése és megakadályozása érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben megismerheti és kezelheti. A Pénztár adatkezelésére e tekintetben a Pmt. 56-57. §-ai az irányadók. A kötelezettség teljesítése során a Pénztár a birtokába jutott személyes adatokat, okiratot vagy annak másolatát, az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig köteles megőrizni, a megőrzési határidőt követően pedig haladéktalanul köteles törölni illetve megsemmisíteni.