PannonPortT internetes tagi portál felhasználási feltételek

Ön, mint Felhasználó a PannonPorT internetes tagi portál felület (a továbbiakban: Portál) használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Portálon folytatott tevékenység

A Portálon a Pannónia Nyugdíjpénztár tagjai az önkéntes regisztrációt és bejelentkezést követően tájékozódhatnak egyéni nyugdíjszámlájuk egyenlegükről, részletes forgalmi adatairól, a Pénztár által nyilvántartott személyes adataikról, dokumentumaikról, valamint itt van lehetőségük a Pénztár által kiállított elektronikus irataik megtekintésére, elektronikus ügyintézés folytatására.

2. A Portál üzemeltetője a Pannónia Nyugdíjpénztár.

   • Székhely :  1068 Budapest, Benczúr utca 11.
   • Nyilvántartási szám : 01-04-0000052
   • Adószám :    18067879-2-42
   • Postai cím :    1441 Budapest, Pf. 50.
   • Telefonszám :    +36 1 478-4000

3. Felhasználó

Felhasználó kizárólag a Pénztár tagja lehet.

4. Technikai információk

A következőkben a PannonPort honlapjának használatához szeretnénk néhány hasznos tanáccsal szolgálni.

Javasolt böngésző típus:

 • Google Chrome 35 és újabb verziók
 • Microsoft Edge 20.10240 és újabb verziók
 • Mozilla Firefox 30 és újabb verziók
 • Internet Explorer 10 és újabb verziók

A PDF formátumú fájlok megnyitásához Acrobat Reader programra van szükség. Amennyiben ez a szoftver az Ön gépén nincsen telepítve, azt – ingyenesen – letöltheti a program nevére kattintva.

A TIFF formátumú fájlok megnyitásához képnéző program használata szükséges, a fájlok megnyitása előtt a letöltés szükséges lehet.

A Pannónia Nyugdíjpénztár nem garantálja, hogy a különböző Chrome, Firefox, IE bővítményekkel (ide értve a különböző jelszógenerátor, jelszókezelő bővítményeket is) az oldal hibamenetesen és az elvártnak megfelelően fog működni, külön támogatás azokra jelenleg nincs.

5. Biztonság

A Pannónia Nyugdíjpénztár a PannonPorTot és az azon keresztül elérhető adatot megfelelő védelemmel kezeli.

A Pannónia Nyugdíjpénztár az Interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére.

Felhívjuk a figyelmet, hogy az e-mail cím megadása a pénztártag felelőssége! Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében a megadott e-mail címhez célszerűen csak a pénztártag férjen hozzá. A bizalmasság és a biztonság megőrzése érdekében a munkahelyi e-mail cím, a közös használatú e-mail fiók kerülendő.

A PannonPorT használatával Ön vállalja, hogy helyi számítógépére titkosítás nélkül kerülhetnek mentésre az adott tartalmak.

Felhívjuk figyelmét, hogy a PannonPort használata során egyes Ön által megtekintett, letöltött tartalmak a böngészőprogram által használt ideiglenes fájlok tárolómappájába kerülhet mentésre.

Amennyiben nem saját, vagy közös használatú eszközt használ, ezt mindenképpen vegye figyelembe.

6. Regisztráció

A PannonPorT szolgáltatása a Pénztár tagjai számára önkéntesen és díjmentesen vehető igénybe. A regisztráció a regisztrációs felületen kötelezőként megjelölt adatok teljes körű megadásával történik meg.

A regisztráció megtörténtét követően a Pénztár az Ön által megadott értesítési címre postai úton visszaigazolást küld, amely alapján tudja a regisztrációt véglegesíteni. Sikeres regisztrációt követően a választott felhasználói neve és jelszava megadásával Ön a későbbiekben is bejelentkezhet a Portálon saját online személyes felületére.

Ön jogosult a regisztrációját bármikor töröltetni a Pénztárral. A felhasználó önkéntes döntése alapján tett törlési igénye Pénztárhoz történő beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Pénztár törli a regisztrációt a rendszerből.

A Pénztár fenntartja a jogot, hogy törölje azon felhasználók regisztrációját, akik megítélése szerint bármely más személy nevével, e-mail címével, vagy más személyes adatával, illetve jogával visszaélnek. Amennyiben a Felhasználó tagsági jogviszonya a Pénztárnál megszűnik és a Pénztár a taggal szemben fennálló szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz a Pénztár a Felhasználó hozzáférési jogosultságát törli.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag Felhasználó felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Pénztárt.

A fenti kötelezettségek elmulasztásából eredő károkért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség. Felhasználó felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Pénztárnak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. A regisztrációval létrejött megállapodás magyar nyelvű, nem minősül írásba foglaltnak, azt a Pénztár nem iktatja.

7. Felelősség

A Pénztár mindent megtesz a szolgáltatás minőségének magas szinten tartása érdekében, az oldalon megjelenő adatokat a Pénztár tölti fel, a Portálon megjelenő tájékoztatásért, a tájékoztatás pontosságáért, teljeskörűségéért, időszerűségéért a Pénztár felelős.

Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás folyamatos (kiesésmentes) rendelkezésre állása nem garantált. Felhasználó a Portált kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy a Pénztár nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért az általa szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való kárért való felelősségen túlmenően. Pénztár nem vállal felelősséget semmilyen kárért, amelyek az alábbiak következtében merülnek fel: (a) a szolgáltatás helyes vagy helytelen használata, (b) a Felhasználó adataihoz való jogosulatlan hozzáférés, illetve azok jogosulatlan módosítása, (c) harmadik személy közrehatása a szolgáltatásra, így különösen vis maior (d) bármilyen más károkozó magatartás, illetve esemény.

A Pénztár által a szolgáltatás használatával elérhetővé tett tartalmat a Pénztár köteles ellenőrizni és a szolgáltatás használatával közzétett információk tekintetében. A Portál olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más oldalakra vezet. Ezek adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Pénztár nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a szolgáltatás használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

Amennyiben Felhasználó a Portálon kifogásolható tartalmat észlel, kérjük haladéktalanul jelezze a Pénztárnak. A Pénztár fenntartja a jogot, hogy a megalapozatlan és visszaélésszerű panaszok teljesítését megtagadja, egyébként amennyiben Pénztár jóhiszemű eljárása során a panaszt megalapozottnak találja, az Ektv. rendelkezéseinek megfelelően gondoskodik az információnak a panaszban megjelölt helyről történő eltávolításáról. A panasz megtételére az alábbi helyen vagy postai úton van lehetőség.

8. Szerzői jogok

A Portálon megjelenített tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető grafikát és egyéb anyagokat, a Portál felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Pénztár szellemi alkotása; kivételt képeznek ez alól a Portálon feltüntetett egyes gyártók, forgalmazók védjegyei. A szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl ezen szellemi alkotások az itt meghatározott eseteken túl a Pénztár előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Pénztár által feltöltött bármely tartalom (ideértve többek közt valamennyi, a szolgáltatás keretében elérhető fotót, videót, grafikát és egyéb anyagokat) – eltérő megjelölés hiányában – a Pénztár szellemi alkotásának tekintendő, és a szolgáltatás rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl a Pénztár előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használható fel vagy hasznosítható.

9. Egyéb rendelkezések

A jelen Felhasználási Feltételekre, valamint általánosságban a szolgáltatásra a Magyarország hatályos jogszabályai alkalmazandók.

Javasoljuk, hogy a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételek dokumentumot tárolja le saját számítógépére, hogy a feltételek utóbb – a Felhasználási Feltételek esetleges időközbeni módosítása esetén is – hozzáférhetők legyenek.

Az a tény, hogy Pénztár (részlegesen) nem él a jogszabály alapján őt megillető jogosultsággal, nem jelenti azt, hogy lemond az adott jog gyakorlásáról, illetve igény érvényesítéséről.

Pénztár és Felhasználó között a regisztrációval létrejött megállapodás megszűnik,  a Felhasználó regisztrációja bármely okból törlésre kerül. A Pénztár – a szolgáltatás ingyenességére is tekintettel – a Felhasználók értesítése mellett bármikor jogosult felfüggeszteni vagy megszüntetni a szolgáltatás nyújtását, a Felhasználó ebből fakadóan semmilyen igényt nem támaszthat.

10. A Felhasználási Feltételek egyoldalú módosítása

Pénztár jogosult jelen Felhasználási Feltételeket a felhasználók előzetes e-mailes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Portál első használata alkalmával válnak hatályossá Önnel szemben.

A Felhasználási Feltételek jelenlegi szövegének hatályba lépési dátuma: 2020. március 16.