Tagi lekötés

Tagi kölcsön

Ki igényelheti?

Az a pénztártag, aki az alábbi feltételeknek megfelel:

 • Az igénylés időpontjában 3 év (36 hónap) várakozási ideje már letelt (más pénztárnál eltöltött idő is számít)
 • Még nem vett igénybe tagi kölcsönt, vagy a korábbi kölcsönét rendben visszafizette
 • Nincs a pénztárnál folyamatban lévő tagi kölcsöne, szolgáltatási, átlépési, kilépési kérelme, tagi lekötése
 • Eleget tesz az azonosítására vonatkozó követelményeknek
 • Rendelkezik bankszámlával, vállalja a bankszámláról történő törlesztést
 • Teljeskörűen kitölti az igénylésre szolgáló formanyomtatványt
 • Nincs tagi lekötése
 • Ügyfél-átvilágítás megléte

A tagi kölcsön kondíciói

 • Igényelhető összeg: legalább 30.000 Ft, de legfeljebb az igényléskori egyenleg 30 százaléka ezer Ft-ra kerekítve
 • Futamidő: 12 hónap
 • Törlesztés módja: egyszeri végtörlesztéses törlesztés
 • Kamat: Fix, a folyósításkori jegybanki alapkamat + 5 százalék , amely a teljes futamidő alatt változatlan
 • Folyósítási díj: 3.000 Ft, (az igényelt összegből folyósításkor kerül levonásra)
 • Késedelmi kamat: A tagi kölcsön szabályzat szerint
 • Folyósítás: A kölcsön folyósítása az igénylésen megjelölt bankszámlára történik, postai úton nem lehetséges. A kölcsön kérelem elbírálásának eredményéről és a folyósításról a pénztár levélben küld tájékoztatást. Ebben az értesítőben szerepel a folyósított összeg, a kölcsön lejárata, kamata és a bankszámla száma, melyre a törlesztést teljesíteni kell.

Benyújtandó dokumentumok

 • A kitöltött igénylőlap eredeti, aláírt példánya
 • Az igénylő személyazonosságát igazoló okirat és lakcímkártya másolata,

Hogyan?

 • Küldje el postán címünkre: 1441 Budapest, Pf.: 50, vagy
 • Fáradjon be személyesen ügyfélszolgálatunkra: 1072 Budapest, Nyár u. 12.

Mi történik ezután?

 • Tárgyhó 15-ig beérkezett igényeket tárgyhó 20-ig elbírálja a pénztár, majd pozitív bírálat esetén 3 munkanapon belül folyósításra kerül a kölcsön
 • Tárgyhó 15-e után beérkezett igényeket tárgyhónapot követő hónap 20-ig elbírálja a pénztár, majd pozitív bírálat esetén 3 munkanapon belül folyósításra kerül a kölcsön

Mit kell még tudni?

 • A tagi kölcsön nem előleg! Ha a tag nem fizeti vissza, a fennálló tőke- és kamattartozással, valamint a késedelmi kamatokkal a pénztár megterheli az egyéni számlát. Ezután az összeg után 15 % személyi jövedelemadó és 22 % egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség is keletkezik, melyet a tagnak kell bevallania és megfizetnie, nem vonható le az egyéni számláról!
 • Ha a tag nyugdíjba megy és teljes összegű kifizetés igényléssel él, vagy a tíz év elteltével kiveszi a számláján felhalmozott teljes egyenleget, és abból törleszti a még le nem járt tagi kölcsönt, akkor is kell adóznia (kifizetés esetén automatikusan levonjuk a fennálló tartozást). Ebben az esetben az egyenleg tőkerésze adózik, illetve a vissza nem fizetett tagi kölcsön összege is adókötelessé válik.
 • A pénztár külön bankszámláról folyósítja a tagi kölcsönt, és a kölcsön visszafizetése is csak erre a számlára lehetséges (ez nem ugyanaz a bankszámla, amelyre a tagdíjat kell fizetni). A nem a tagi kölcsön számlára érkező befizetéseket a pénztár tagdíjként írja jóvá az egyéni számlán, ezért kérjük, hogy körültekintően adja meg az átutalási megbízást bankjának!

 

A tagi lekötés

A pénztártag - a várakozási idő letelte, illetve a nyugdíjkorhatár elérése után - egyéni számla-követelésének legfeljebb 50%-át a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel kötött szerződésben fedezetként felajánlhatja, amennyiben rendelkezik arról, hogy a pénztár az egyéni nyugdíjszámlájára tagi lekötést vezessen fel. A pénztártag egyéni számlájára egyidejűleg több tagi lekötés is felvezethető, de a tagi lekötések összességében egyetlen időpontban sem haladhatják meg az egyéni számlakövetelés 50%-át. Ugyanarra a tagi lekötésre rangsorban hátrébb álló újabb jogosult nem vezethető fel, továbbá egy tagi lekötés vonatkozásában egyidejűleg csak egy jogosult vezethető fel.

A tagi lekötés szabályai az itt nem szabályozott kérdések esetén a jogon és követelésen alapított zálogjog szabályaival azonosak.

A pénztártagnak jelenleg önállóan kell megállapodnia valamely hitelintézettel, hogy ilyen módon nyújt-e számára kölcsönt, azonban a Pannónia Nyugdíjpénztár terveiben szerepel olyan partnereknek a felkutatása, akik kedvezményes formában nyújtanának tagjainknak tagi lekötés fedezete mellett kölcsönt. A későbbiekben erről internet oldalunkon tájékoztatást adunk.

Egyéb szabályok

A tagi lekötés a pénztár által kiadott, a tagi lekötésnek a tag egyéni nyugdíjszámlájára vezetéséről szóló nyilatkozattal jön létre. A pénztár a nyilatkozatot a tagi lekötés egyéni számlára történő felvezetésekor ingyenesen bocsátja a pénztártag és a tagi lekötés jogosultja rendelkezésére. A pénztártag számlájára tagi lekötés nem vezethető rá, amennyiben a pénztártag tagi kölcsönt igényelt, vagy fennálló tagi kölcsön tartozása van.

A tag a Hpt. hatálya alá tartozó hitelintézettel a tagi lekötéssel érintett egyéni számla rész fedezetként történő felajánlása tárgyában - teljes bizonyító erejű magánokirati vagy közokirati formában - kötött szerződés vagy annak megkötéséről szóló hitelintézeti igazolás (nyilatkozat) egy példányát köteles a pénztárnak a tagi lekötésről történő rendelkezéséhez becsatolni. A hitelintézeti igazolásnak (nyilatkozatnak) vagy a szerződésnek tartalmaznia kell legalább a tagi lekötéssel érintett teljes összeget - forintban -, a tagi lekötés jogosultját, a tag beazonosításra alkalmas adatait és tagi lekötéssel biztosított követelés jogcímét és lejártát, továbbá, hogy a tagi lekötéssel biztosított követelést a pénztár közvetlenül a lekötés jogosultjának köteles teljesíteni.

A tagi lekötéssel érintett egyéni számla rész fedezetként történő felajánlásáról szóló szerződés hatálybalépésének feltétele a tagi lekötés egyéni számlára vezetéséről szóló nyilatkozat pénztár általi kiadása. A pénztár a tagi lekötések esetén nyilvántartja azok mértékét és jogosultját, a lekötés időpontját, a követelés jogcímét és lejártát.

Amennyiben a tagi lekötés jogosultja személyében változás áll be, azt az új jogosult a változáskor, de legkésőbb az igény érvényesítésekor köteles a pénztárnak írásban bejelenteni a jogosultságát igazoló módon. A pénztár a tagi lekötés jogosultjának személyében történő változást átvezeti az egyéni számla tagi lekötéssel érintett részére.

A tag eltérő írásbeli rendelkezése hiányában a tagi lekötések elsősorban az egyéni számla nem hozam (és értékelési különbözet) jellegű jóváírása terhére teljesítendő. Amennyiben az így eszközölt tagi lekötések nem érik el a kívánt mértéket (maximum összesen az egyéni számlakövetelés 50%-át), vagy a tag írásban elsődlegesen a hozam terhére kéri a tagi lekötést, úgy tagi lekötés eszközölhető a hozam (és értékelési különbözet) jellegű jóváírások terhére is.

A tagi lekötés törlését a pénztárnál

 • a tag,
 • a tag halála esetén a kedvezményezett,
 • valamint a hitelszerződésben foglalt feltételek teljesülése esetén a tagi lekötés jogosultja
  kezdeményezheti, a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett.

Ha a hitelintézet a tagi lekötésből származóan igényt érvényesít, azt úgy kell tekinteni, mintha a pénztártag az egyéni nyugdíjszámláján nyilvántartott összegből felvételt teljesített volna. Ebben az esetben az igényérvényesítés összegéről hozam (értékelési különbözet) és tőke bontásban a tag számára értesítést kell küldeni, továbbá legkésőbb tárgyévet követő év január 31-ig - amennyiben szükséges - adóigazolást kell kiállítani. Az adóelőleg és egyéb közterhek megfizetése az egyéni számlával szemben nem érvényesíthető. A tagi lekötésből származó kifizetés nem minősíthető kiegészítő nyugdíjszolgáltatásnak, még abban az esetben sem, ha a tag egyébként jogosult lett volna a kifizetéskor kiegészítő nyugdíjszolgáltatás igénybevételére.

A tagi lekötés érvényesítésekor a tagi lekötés jogosultja a pénztár felé írásban nyilatkozik a tagi lekötéssel biztosított követelése lejártáról, a tag fennálló - tagi lekötéssel biztosított - tartozásának összegéről valamint arról, hogy ezen összeget milyen számlaszámra kéri átutalni. A tagi lekötés jogosultjának igényérvényesítéséhez csatolnia kell a taggal kötött fedezet felajánlásról szóló szerződés egy eredeti példányát - kivéve ha azt a pénztárnak korábban megküldte - valamint a tagi lekötés egyéni számlára vezetéséről szóló pénztári nyilatkozat egy másolati példányát.

Mivel a tagi lekötés(ek) nagysága mindenkor összesen az egyéni számlakövetelés 50%-a lehet, így amennyiben a tagi lekötéssel rendelkező pénztártag az egyéni számláján nyilvántartott megtakarításaiból felvételt kíván teljesíteni, erre csak a tagi lekötéssel érintett összeg kétszeresét meghaladó összeg erejéig van mód. A tagi lekötés során lekötött rész szolgáltatás, részkifizetés alapjául nem számítható be. Tagi lekötéssel rendelkező pénztártag vagy haláleseti kedvezményezettje csak a tagi lekötés egyéni számlájáról való törlésével, a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett választhatja:

 • az egyösszegű nyugdíjszolgáltatást,
 • a speciális, hároméves járadék kifizetést,
 • az egészség vagy önsegélyező pénztárba történő átlépést,
 • pénztárból történő kilépést,
 • az egyösszegű haláleseti kifizetést.

Pénztárak közötti átlépés esetén - az egészség vagy önsegélyező pénztárba történő átlépés esetének kivételével - az átlépő tag egyéni számlájára vezetett tagi lekötésről, annak mértékéről és jogosultjáról a befogadó pénztárat az egyéni számlát vezető pénztár köteles értesíteni. A tagi lekötés jogosultját az átlépésről és a tagi lekötés egyéni számlára vezetéséről a befogadó pénztár köteles értesíteni a befogadó nyilatkozat kiállításával egyidejűleg.

Tagi lekötéssel biztosított követelés elévülése esetén a tagi lekötés is elévül, melyre a pénztár kifizetést a tagi lekötés jogosultjának nem teljesít, kivéve ha az elévülés hiányát (megszakadás vagy nyugvás miatt) a jogosult dokumentumokkal igazolja. A kétséget kizáróan elévült tagi lekötést - a jogosult e tárgyban tett nyilatkozattétele után - a pénztár törli az egyéni számláról.

Oldal tetejére