Tagdíjfizetés

Egységes tagdíj

A pénztártag rendszeres tagdíjfizetést köteles vállalni (minimális összege az alapszabályban szerepel, amelyen felül bármilyen összegű eseti vagy rendszeres befizetéseket teljesíthet. A Pannónia Nyugdíjpénztárban a fizetendő legkisebb tagdíj (egységes tagdíj) havi 4 000 Ft, évi 48.000 Ft.

 

Hová kerül e befizetett tagdíj?

A tagdíjbefizetéseket a Pénztár jogszabályi előírás alapján tartalékai között megosztja és az egyes tartalékokba helyezi.

A fedezeti tartalék az egyéni számlákból áll, a pénztár ebből finanszírozza a tagjainak nyújtott szolgáltatásokat. A befizetések döntő része ebbe a tartalékba kerül, a tag megtakarítását képezi.

A működési tartalék a pénztár működési költségeit (például nyilvántartás, könyvelés, munkáltatói levelek és egyéni számlaértesítők költsége) fedezi.

A likviditási tartalék a pénztár fizetőképességének fenntartására és a befektetési kockázatok kiküszöbölésére szolgál.

 

Tagdíjak tartalékok közti felosztása

A kezdeti hozzájáruláson kívül a Pénztár támogatást nem kap. Az alacsony működési hányad ellenére a Pénztár nem költi el teljesen a működési tartalékon képződött összegeket - úgy véljük, ez a záloga a hosszú távú, biztonságos és kiegyensúlyozott működésnek.

Tagdíjbefizetések tartalékok közti megosztására négysávos modell került kialakításra, amelyben a 2016. január 1-jétől beérkező befizetésekre a felosztás következő (%)

 

A tagdíjbefizetések felosztása Egyéni számlán jóváírt Működési tartalék Likviditási tartalék
a) Évi 200.000 Ft-ig terjedő tagdíjrész 95,2 4,7 0,1
b) Évi 200.000 és 800.000 forint közötti tagdíjrész 96,0 4,0 0,0
c) Évi 800.000 és 1.500.000 forint közöttii tagdíjrész 99,0 1,0 0,0
d) Évi 1.500.000 Ft feletti tagdíjrész 100,0 0,0 0,0

A Pénztár új belépés esetén a tagsági jogviszony létesítését követően az első két tagdíjbefizetésből összesen 4.000 Ft-ot a működési tartalék javára ír jóvá, az ezt meghaladó befizetés tartalékok közötti felosztása a fentiekben meghatározott sávok és arányok szerint történik.

A Pénztár a jogutódlással létrejövő tagsági jogviszonyok esetében nem alkalmazza a fenti, első két tagdíjbefizetésre vonatkozó, eltérő tartalékok közötti megosztást.

A Pénztár 2017. március 1. – 2017. szeptember 30. időszakban a 3.2.2 pont szerinti belépéssel és a 3.2.3.1 pont szerinti átlépéssel létrejövő tagsági jogviszonyok esetében nem alkalmazta a fenti, első két tagdíjbefizetésre vonatkozó, eltérő tartalékok közötti megosztást.

 

A tagdíjfizetési határideje

A tagdíjat a tag - választása szerint - havonta, naptári negyedévente, naptári félévente vagy naptáriévente köteles megfizetni. A tagdíjat a fenti gyakorisággal az adott fizetési ciklust követő hónap 20.napjáig, de legkésőbb a tárgyév december 31-éig kell megfizetni.

 

Egységes tagdíjon felüli befizetés

A tag önkéntes elhatározása alapján fizethet az egységes tagdíjon felüli összegű tagdíjat is. Nem minősül az egységesen megállapítottnál magasabb tagdíj megfizetésének a tagdíjhátralék törlesztése.

 

Az egyénileg történő tagdíjfizetés módja

Banki átutalás a pénztár UniCredit Bank 10918001-00000129-05831007 számú bankszámlájára történhet. Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni a tagsági okiratszámot (pénztári tagsági azonosító szám), amely a belépési nyilatkozaton szerepel, vagy az adóazonosító jelét.(Célszerű rendszeres átutalási megbízást adni a banknak, így nem kell minden hónapban az utalásról intézkedni.)

Postai befizetési csekket (sárga készpénzáutalási megbízás) a pénztártag kérésére küld a pénztár, amennyiben csekken szeretné fizetni a tagdíjat. A tag bármikor kérhet csekket, akár többletbefizetéshez is.

A postai csekk előállítási és kezelési költsége magas, amely a befizetéskori díjjal (tranzakciós illetékkel) együtt a Pénztárat terheli. Kérjük, hogy a csekkes befizetés helyett válasszák a kényelmes (sorbanállás mentes) és korszerű banki átutalást.

A költségek minimalizálása érdekében érdemes egyszerre 2-3 havi tagdíjat befizetni.

 

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

A tagdíjat a munkáltató minden munkavállalójára nézve egységesen, a munkavállaló által választott nyugdíjpénztártól függetlenül átvállalhatja (tagdíj-hozzájárulás). Ebben az esetben a tagdíj megfizetése a munkáltató feladata, az összeget a pénztár a tag egyéni számláján írja jóvá.

 

A tagdíjfizetés szüneteltetése

A szüneteltetés lehetősége a Pénztárban törvényileg nem lehetséges.

 

A tagdíjnemfizetés

A tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a Pénztár jogosult a tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a mindenkori egységes tagdíjnak a működési és likviditási alapra jutó hányadnak megfelelő összeggel, de legfeljebb a hozam összegével csökkenteni, és azt a működési, illetve likviditási alap javára jóváírni tárgyévre évre vonatkozóan. Ez mintegy számlafenntartási költségként kerül levonásra, annak érdekében, hogy a folyamatosan fizető tagok mellett az éppen nem fizető tagok is minimálisan hozzájáruljanak a Pénztár működéséhez, számlájuk vezetéséhez (pl. éves számlaértesítő kiküldése, ügyfélszolgálat).

Oldal tetejére