Nyugdíjszolgáltatás

Az önkéntes nyugdíjpénztár hosszú távú öngondoskodás

Az önkéntes nyugdíjpénztárak alapvető funkciója, és Pannónia Nyugdíjpénztár elsődleges célja nyugdíjszolgáltatás (nyugdíj-kiegésztő szolgáltatás) nyújtása.

A nyugdíjpénztári megtakarítás alapvetően a nyugdíjas korban folyósított állami nyugdíj kiegészítését célozza. Az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás jó pénzügyi alapot biztosít a nyugdíjba vonuló személy megváltozó életkörülményeihez történő alkalmazkodásához, illetve a biztonságos nyugdíjas élethez. A nyugdíjpénztári szolgáltatás a pénztári törvény szerinti nyugdíjkorhatár elérését követően igényelhető, egyösszegű kifizetés, járadékszolgáltatás, egyes esetekben e kettő kombinációjában is.

2016-tól nyugdíjszolgáltatás igényelhető a tagság megtartása és a tagdíjfizetés folytatása mellett is, amely a nyugdíjas években is aktív tagok számára előnyös konstrukciókat tesz elérhetővé.

 

Mikor igényelhető a nyugdíjszolgáltatás?

Nyugdíjszolgáltatás a pénztári tv. által meghatározott nyugdíjkorhatár betöltését követően igényelhető. Nyugdíjkorhatárnak minősül a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatár betöltése, továbbá az az időpont, amelytől a pénztártag az alábbi ellátások valamelyikében részesül:

a) öregségi nyugdíj
b) átmeneti bányászjáradék
c) nyugdíj előtti álláskeresési segély
d) rokkantsági ellátás [Rokkantsági ellátásban részesülő személy: a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 2. §-ában meghatározott rokkantsági ellátásban részesül (egészségi állapota 60%-os vagy kisebb mértékű és rehabilitációja nem javasolt]
e) balettművészeti életjáradék
f) növelt összegű öregségi, munkaképtelenségi járadék
g) a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíjsegély (nyugdíj)
h) korhatár előtti ellátás
i) szolgálati járandóság
j) vagy amelytől a pénztártag a honvédek jogállásáról szóló törvény [Hjt.: 2012. évi CCV. tv. 27. fejezet 46. § (1) bek. t) pont] vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény [Hszt.: 2015. évi XLII. tv. 46. fejezet 78. §] szerinti nyugdíj előtti rendelkezési állományba áthelyezésre kerül

A nyugdíjkorhatár betöltése után a pénztártag várakozási idő időtartamától függetlenül jogosulttá válik a nyugdíjszolgáltatásra.

 

A nyugdíjszolgáltatás lehetséges formái

A Pannónia Nyugdíjpénztár a pénztári törvényben meghatározott legszélesebb szolgáltatási kört kínálja, tekintve, hogy biztosítótól vásárolt életjáradék-szolgáltatást is nyújt.

A nyugdíjszolgáltatás igénylése nem kötelező, a nyugdíjkorhatárt betöltött tag dönthet úgy is, hogy a tagdíjat tovább fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy egyéni számláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti.

 

A tagsági jogviszony megszűnésével járó szolgáltatások

A szolgáltatás igénylését követően tagdíj nem fizethető, a szolgáltatás teljesítését követően a tag tagsági jogviszonya megszűnik. A szolgáltatás ezen formái esetében az egyéni számla teljes egyenlege a  szolgáltatás fedezete, amely a tag szolgáltatási számlájára kerül átvezetésre és a szolgáltatási  portfólióban kerül befektetésre (utóbbi csak a járadékfedezet esetén releváns).

 1. Az egyéni számlán lévő teljes összeg egy összegben történő felvétele (a tag a tagdíjat tovább nem fizeti, az elszámolással tagság megszűnik).
 2. Az egyéni számlán lévő teljes összeg járadék formájában történő felvétele (a tag a tagdíjat tovább nem fizeti, az utolsó járadék elszámolással tagság megszűnik).
 3. Az egyéni számlán lévő összeg meghatározott részének egy összegben, a fennmaradó résznek pedig járadék formájában történő felvétele - ún. vegyes szolgáltatás (a tag a tagdíjat tovább nem fizeti, az utolsó járadék elszámolással tagság megszűnik).

 

A tagsági jogviszony megtartásával igényelhető szolgáltatások

A szolgáltatás igénylését követően a tagdíj tovább fizethető, a szolgáltatás teljesítését követően a tag tagsági jogviszonya nem szűnik meg. A szolgáltatás lejártát követően újabb szolgáltatás igényelhető.

A szolgáltatás ezen formái esetében az egyéni számla egyenlegéből a tag által igényelt összeg lesz a  szolgáltatás fedezete, amely a tag szolgáltatási számlájára kerül átvezetésre és a szolgáltatási  portfólióban kerül befektetésre (utóbbi csak a járadékfedezet esetén releváns). Az egyéni számlán felhalmozásban maradó összeg a tag által választott portfólióban kerül továbbra is befektetésre.

 1. Az egyéni számláján lévő összeg meghatározott részének egy összegben vagy járadék formájában történő igénybevétele (a tag nyilatkozata szerint a tagdíjat tovább fizeti).
 2. Az egyéni számláján lévő összeg meghatározott részének egy összegben vagy járadék formájában történő igénybe vétele igénybe veszi (a tag nyilatkozata szerint a tagdíjat tovább nem fizeti).

Amennyiben a tag az 1. és 2. pont szerinti választással él, újabb nyilatkozatot legkorábban egy év elteltével tehet.

 

Járadékszolgáltatások

A járadék lehet ún. saját járadék, amelyet a Pénztár folyósít, és lehet biztosítótól vásárolt járadék, amely életjáradék.

Saját járadék:

 • Határozott időtartamú járadék: az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő biztos (banktechnikai) járadék.
 • Ütemezett pénzkivonás: évente újraszámított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő ütemezett, fix összegű pénzkivonás.

Az ütemezett pénzkivonás felfüggeszthető, míg a határozott időtartamú járadék nem.

Életjáradék:

Az életjáradék biztosítótól vásárolt, a nyugdíjkorhatár betöltése utáni díjfizetésű, a tag élete végéig folyósított járadék. A biztosítási szerződés megkötése során a pénztár a szerződő fél.

Az életjáradékot a Pénztár kombinált szolgáltatás formájában nyújtja: életjáradék az egyéni számla egyenleg legfeljebb 85%-ának megfelelő rész erejének fedezetéig kérhető, a fennmaradó összeg egyösszegű kifizetés formájában kerül teljesítésre. Az életjáradék szolgáltatás megkezdése előtt az egyéni számlán lévő egyenleg életjáradék fedezeti összege átadásra kerül a biztosító részére. A tag pénztári tagsága a tag halálával szűnik meg.

Életjáradék csak "A tagsági jogviszony megszűnésével járó szolgáltatások" körében igényelhető.

A járadékfolyósítás gyakorisága: havi.

 

Járadékszolgáltatás keret-feltételei

 • saját járadék esetében az induló járadéktag legalacsonyabb összege a minimálbér 15%-a, a minimális időtartam 5 év lehet és csak egész éves futamidő választható
 • a járadékfolyósítás gyakorisága lehet havi, negyedéves vagy féléves
 • életjáradék esetében a járadék élethosszig tartó járadék, folyósítására és összegére a biztosítóval kötött szerződés feltételei az irányadóak
 • a Pénztár a járadékszolgáltatásra vonatkozó tagi igény kézhezvételét követő 30 napon belül a járadék induló összegét, várható időtartamát, és a folyósítás gyakoriságát tartalmazó tájékoztatást küld (postai úton) a pénztártag részére
 • a Pénztár az előbbiekben részletezett tartalmú pénztári tájékoztatás ismeretében a pénztártag által postai úton vagy személyesen benyújtott elfogadó válasz kézhezvételét követő 30 napon belül a járadék folyósítását megkezdi. Amennyiben az elfogadó válasz a pénztári tájékoztatás kézhezvételét követő 60. napig nem érkezik vissza a Pénztárhoz, a Pénztár a tájékoztatást elfogadottnak tekinti és a folyósítást az eredeti tájékoztatóban foglaltak szerint megkezdi.A pénztártag jogosult a pénztári tájékoztatás ismeretében – a korábbi tagi igényében foglaltaktól eltérő feltételt tartalmazó – újabb tagi igényt (a továbbiakban: új tagi igény) benyújtani a Pénztárhoz, ennek eljárási díja 2.000 Ft, amelyet a Pénztár az egyéni számláról levon
 • a járadék jogosultja a járadékfizetés időtartama alatt évente köteles életben léti nyilatkozatot tenni

 

Nyugdíjszolgáltatás adókötelezettség

 • a 2013. előtt belépett tagok kifizetése adómentes.
 • a nyugdíjszolgáltatás azonban adóköteles a 2012. december 31-ét követően tagsági jogviszonyt létesített tagok esetében, amennyiben a kifizetés a belépés évét követő 10. évet megelőzően történik. (A 2013-ban belépők nyugdíjszolgáltatása 2023-ban válik adómentessé, addig adókötelesen fizethető ki.)
 • az adóköteles kifizetést SZOCHO nem terheli
 • rokkanttá nyilvánítás miatti jogosultság esetén a nyugdíjszolgáltatás minden esetben adómentes

 

Adóelőleg

A Pénztár adóköteles kifizetés esetén az igénybe vett összegből levonja a jogszabály szerint számított személyi jövedelemadó előleget, arról adóbevallást nyújt be az állami adóhatóság (NAV) részére. A Pénztártag részére külön jövedelemigazolás kerül kiállításra, amely alapján a jövedelmet az éves bevallásában a magánszemélynek (pénztártagnak) be kell vallania. A kifizetés teljes összege adóköteles, az adó mértéke jelenleg 15%.

 

Költségek

A Pénztár a kifizetésre kerülő összegből levonja a kiutalás tényleges banki költségét vagy a lakcímre utalás tényleges postai költségét. (Járadékszolgáltatás esetében 2.000 Ft egyszeri eljárási díj is felszámításra kerül.) Felhívjuk a figyelmet, hogy a postai úton történő kifizetés költsége a bankszámlára történő utalás költségének többszöröse is lehet!

 

Benyújtandó dokumentumok

 • A kitöltött igénylőlap eredeti, aláírt példánya (a Nyomtatványok menüből letölthető)
 • Az igénylő személyazonosságát igazoló okirat és lakcímkártya másolata
Dokumentum Egyösszegű kifizetés Időszaki járadék Kombinált járadék
Kitöltött rendelkezés, melynek a Pénztár csak eredeti, aláírt példányát fogadja el X X X
Nyugdíjkorhatár betöltését igazoló okirat. (Jogszabály szerint a születési időpont alapján számított, tagra vonatkozó  korhatár esetén a születési dátumot igazoló okirat másolata, egyéb esetekben a szolgáltatásra feljogosító ellátásokra való jogosultságot igazoló határozat másolata.) X X X
Tagi lekötés esetén a tag kérelme a tagi lekötés egyéni számlájáról való törléséről, a tagi lekötéssel biztosított követelés megszűntének egyidejű igazolása mellett X - -
Tagi kölcsön esetén nyilatkozat a tagi kölcsön visszafizetéséről vagy egyéni számlára terheléséről (vagy a tagi kölcsön egyéni számláról levonásra került) X - -

 

Nyugdíjszolgáltatás igénylés módja, feltételei

 • Kizárólag írásban történhet
 • Küldje el postán címünkre: 1441 Budapest, Pf.: 50, vagy
 • Fáradjon be személyesen ügyfélszolgálatunkra: 1068 Budapest, Benczúr utca 11..

Felhívjuk pénztártagjaink figyelmét, hogy a kifizetés teljesítéséhez szükséges az ügyfél-átvilágítás megléte, melyről bővebben az Ügyfél-átvilágítás menüpontban olvashatnak.

 

Teljesítés időpontja

 • A Pénztár a teljeskörű dokumentáció birtokában intézkedik a pénz kiutalásáról
 • A kifizetés ún. elszámolási ciklusban történik. Az adott naptári héten beérkező kifizetési igények kifizetési fordulónapja az adott naptári hetet követő 5. munkanap. A kiutalás a fordulónapot követő 6. munkanapon történik.
 • Életjáradék szolgáltatás esetében a biztosítói ajánlat elfogadásának függvényében történik az elszámolás.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a nyugdíjszolgáltatásokra vonatkozó részletes szabályok az Alapszabályban és a Szolgáltatási és elszámolási szabályzatban találhatók.

Oldal tetejére